Ochrana pred požiarmi (OPP)

Ochrana pred požiarmi (PO) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá ma predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť či OSVČ. CIVOP s.r.o. Vám zaistí kompletný outsourcing služieb, ktorý pokryje všetky Vaše i zákonné požiadavky a ušetrí Váš čas i peniaze.

Súčasťou služieb OPP je predovšetkým:

 • Spracovanie začlenenia do kategórií podľa požiarneho nebezpečenstvá pre nájomné alebo vlastné pracoviská či objekty
 • Spracovanie Požiarnych poplachových smerníc
 • Spracovanie Evakuačných plánov
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia povinnej dokumentácie
 • Uskutočňovanie školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti OPP
 • Uskutočňovanie školení ohlasovne požiaru a požiarnych hliadok
 • Uskutočňovanie pravidelných preventívnych kontrol OPP podľa začlenenia objektu a rozsahu a potrieb klienta (1x ročne, 1x polročne, 1x štvrťročne až po dennú účasť zrovná u veľkých výrobných prevádzok)
 • Previerka stavu školení z OPP
 • Zmapovanie požiarneho značenia
 • Vypracovanie podrobnej elektronickej správy z kontroly s uvedením nedostatkov, zákonov a predpisov, z ktorých vyplýva legislatívna povinnosť, určenie zodpovednosti a termíny odstránenia nedostatkov
 • Účasť pri kontrolách Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)
 • Spracovanie projektovej dokumentácie z OPP – Požiarnobezpečnostné charakteristiky stavieb, dokumentácie zdolávania požiaru
 • CIVOP Kontakt – bezplatná poradenská linka 24 hodín/7 dní v týždni