Životné prostredie (ŽP)


Ochrana Životného prostredia
(ŽP) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať znečisteniu či poškodeniu životného prostredia a celkovej ochrane a zodpovednému prístupu vo využívaní prírodných zdrojov.

Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť či SZČO. CIVOP s.r.o. Vám zaistí kompletný outsourcing služieb, ktorý pokryje všetky Vaše i zákonné požiadavky a ušetrí Váš čas i peniaze.

Súčasťou služieb ŽP je predovšetkým:

 • Nakladanie s chemickými látkami a zmesami (CHLaZ)
 • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • Ochrana vody a pôdy
 • Prevencia závažných havárií
 • Nakladanie s obalmi
 • Odpadové hospodárstvo
 • Fluórované skleníkové plyny (FSP)
 • Prevencia závažných havárií (PZH)
 • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)
 • Predchádzanie environmentálnym škodám
 • Kontrolná činnosť s vedením systému – metodiky riadenia vo všetkých sledovaných oblastiach
 • Vybavenie potrebných súhlasov na príslušných orgánoch verejnej správy
 • Sledovanie platnosti vydaných rozhodnutí a dodržiavanie podmienok v nich stanovených
 • Pravidelná kontrolná činnosť podľa dohodnutých termínov
 • Aktualizácie mesačnej evidencie všetkých sledovaných faktorov
 • Uskutočňovanie školení zamestnancov zabezpečujúcich nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami
 • Uskutočňovanie školení zodpovedných zamestnancov podľa potrieb jednotlivých oblastí osobami odborne spôsobilými
 • Asistencia pri kontrolách orgánov štátneho dozoru
 • CIVOP Kontakt – bezplatná poradenská linka 24 hodín/7 dní v týždni