On-line test BOZP A OPP

OTÁZKYANONENEVÍM
Vediete Knihu úrazov?
Vediete Požiarnu knihu?
Vediete evidenciu pracovných úrazov?
Máte uskutočnené zaradenie Vašej firmy do kategórie OPP?
Uskutočňujete kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 1x ročne?
Máte uskutočnené zhodnotenie pracovných rizík?
Máte informácie o povinnosti spracovať návrh kategorizácie prác?
Máte zaistené pravidelné preventívne kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi?
Absolvovali Vaši zamestnanci a vedúci zamestnanci pravidelné školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi?
Uskutočňujete 1x ročne "previerku BOZP" stanovenú Zákonom o BOZP?
V teste ste získali Hodnota z 20 možných bodov
 
VÝBORNÝ STAV
V teste ste získali Hodnota z 20 možných bodov
 
DOBRÝ STAV
V teste ste získali Hodnota z 20 možných bodov
 
VARUJÚCÍ STAV!
V teste ste získali Hodnota z 20 možných bodov
 
KRITICKÝ STAV!

Vaša spoločnosť sa zaoberá problematikou BOZP a OPP a v tomto obore má výborné výsledky. Chcete si udržať vysokú mieru ochrany, odporúčame Vám však spojiť sa s odborníkmi na túto oblasť.

Z vyplněných informací vyplývá, že Vaše společnost musí odstranit zjištěné nedostatky, ale jinak není třeba realizovat žádné významné investice do zajištění oblasti BOZP a PO, neboť způsob zajištění je dostačující. Chtete-li si zvýšit Vaši efektivitu a třeba i snížit finanční náklady, doporučujeme Vám se spojit s odborníky na tuto oblast.

Z vyplnených informácii vyplýva, že Vaše firma nemá funkčný systém riadenia v oblasti BOZP a PO, ktorý by znížil riziko opomenutia a riešil patričným spôsobom všetky položené otázky v zaistenie tejto problematiky, odporúčame Vám spojiť sa s odborníkmi na túto oblasť čo najskôr.

Z vyplnených informácii vyplýva, že Vaša hodnotená spoločnosť musí urýchlene odstrániť zistené zásadné nedostatky pre zaistenie BOZP a OPP. V súčasnej situácii je spôsob zaistenia kritický a je ho treba rýchlo zlepšiť, odporúčame Vám spojiť sa čo najskôr s odborníkmi na tuto oblasť.